A A

 

13 czerwca 2019 r. w siedzibie MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna w projekcie Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. W auli MSCDN spotkały się dwie grupy osób. Absolwenci I. Cyklu projektu oraz osoby zainteresowane udziałem w jego II. Cyklu. Organizatorzy konferencji zaplanowali promocję działań projektowych, świętowanie zakończenia I. cyklu w MARK PIW oraz dwa ciekawe wykłady jako formę doskonalenia kompetencji ważnych w edukacji. 

Założenia projektu przedstawiła koordynatorka Ewa Lubczyńska. W wystąpieniu odwołała się do modelu efektywnego uczenia się 10-20-70 (więcej na ten temat w najnowszym numerze kwartalnika edukacyjnego MSCDN „Meritum”), podkreśliła użyteczność działań w projekcie MARK PIW oraz dbałość o jego efekty, także po zakończeniu I Cyklu.

Dr Aleksandra Piotrowska wygłosiła wykład nt. Wspieranie dziecka w rozwoju. Omawiając zagadnienia związane z wczesną edukacją dziecka, zwróciła uwagę na czynniki stymulujące rozwój dzieci . Wskazała liczne niebezpieczeństwa i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na prawidłowy rozwój i proces uczenia się dziecka. Do takich zagrożeń zalicza się m.in. przeciążenie zajęciami dodatkowymi, zbyt dużą ilość zadawanych prac domowych, funkcjonowanie rodziny we współczesnym świecie (długi czas pracy rodziców) i niewłaściwe korzystanie z technologii informacyjnej.

O Doświadczeniu przeklętym i błogosławionym opowiedział Aleksander Pawlicki. W efekcie tego wykładu uczestnicy konferencji są na dobrej drodze do fronetycznej mądrości czyli mądrości praktycznej ukierunkowanej na osiąganie właściwych celów postępowania oraz korzystanie ze środków do nich prowadzących. Wykładowca zachęcał za prof. Klus – Stańską do przekraczania „horyzontu pomyślenia szkoły”.

Na zakończenie konferencji zostały uroczyście wręczone zaświadczenia oraz certyfikaty dla uczestników I Cyklu projektu MARK PIW. Zaświadczenia wręczali, Pani Teresa Makulska wicedyrektor ds. edukacyjnych oraz Jarosław Zaroń dyrektor MSCDN. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym doskonaleniu, pracy w sieciach tematycznych oraz potwierdzenie odbytej praktyki. Dodatkowo przygotowano certyfikaty dla przedszkoli/ szkół/ placówek, w których odbywało się procesowe wspomaganie prowadzone przez uczestników projektu.

Zdjęcia grup odbierających certyfikaty;

  • Grupa 1 Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci,
  • Grupa 2 Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – Etap I, 
  • Grupa 3 Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – Etap I.
  • Grupa 4 Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap I
  • Grupa 5 Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap II.

Osobną grupą osób docenionych w projekcie było 16 uczestniczek, które poddały się walidacji kwalifikacji cząstkowej „wspomaganie szkoły”. 

Wszystkim uczestnikom I. Cyklu projektu MARK PIW serdecznie gratulujemy. Na szczególne podkreślenie zasługuje ich wytrwałość, motywacja wewnętrzna oraz chęć do działania przez 8 miesięcy trwania procesowego wspomagania.