A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
realizuje zadania statutowe na podstawie akredytacji przyznanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
decyzją z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Uwaga! Dodatkowy kierunek w roku szkolnym 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

 

2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli na Mazowszu

Oferta edukacyjna publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na Mazowszu

Oferta edukacyjna wyższych uczelni na Mazowszu

 

3. Poradnie psychologiczno–pedagogiczne

https://mazowieckie.poradnie.edubaza.pl/

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/pomoc-psychologiczno-p/13459,Wykaz-publicznych-i-niepublicznych-w-tym-specjalistycznych-poradni-psychologiczn.html

 

4. Biblioteki pedagogiczne na Mazowszu

https://bibliotekapedagogiczna.edubaza.pl/s/1311/20334-Biblioteki-pedagogiczne-w-Polsce/od0.htm?c1=7&c2=472

 

5. Instytucje wspierające pracę nauczycieli

Biblioteki:

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Baza bibliotek polskich

Elektroniczna Biblioteka EBIB

Federacja Bibliotek Cyfrowych – Pionier

NUKAT - katalog centralny polskich bibliotek naukowych

 

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje

Edukacyjna Wartość Dodana

Centrum Edukacji Obywatelskiej

VULCAN - zarządzanie oświatą

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja "Rodzice szkole"

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA

 

6.Nowatorstwo pedagogiczne

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/eksperymenty-i-innowacj/baza-innowacji/5,Innowacje.html

 

7.Raporty z badań edukacyjnych

Raporty z badań międzynarodowych

PISA - https://pisa.ibe.edu.pl/ . Ostatnie badanie było w roku 2018.

PIRLS - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls

TIMSS - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019 .

 

Raporty z badań krajowych

https://diagnozy.ibe.edu.pl/pl/

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista

 

Linki przydatne dla:

NAUCZYCIELA

Badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych, ORE 2021

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji, „Lekcja:Enter”

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. Jacek Pyżalski

Nauczyciele w sieci – raport z badania użytkowników platformy eTwinning, FRSE

Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS, IBE

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce – rozwiązania systemowe, dynamika i zróżnicowanie terytorialne, Uniwersytet Warszawski

Czas pracy nauczyciela w szkołach w Europie, FRSE i Eurydice

 

UCZNIA

Raport o dołowaniu, Akademia Przyszłości

Równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców, NIK

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Patotreści w Internecie – raport o problemie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Ogólnopolskie badanie MŁODZI CYFROWI, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry, IBE

Sprawozdanie z badania kształcenia kompetencji kluczowych uczniów prowadzonego w formie monitorowania w roku szkolnym 2018/2019, ORE

Nauczanie zdalne - Jak wygląda w naszych domach, Librus

Nauczanie zdalne – Jak zmieniło się na przestrzeni czasu, raport nr 2, Librus

Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania, NIK

Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017-2019), NIK

Zdrowie uczniów w 2018 r. na tle nowego modelu badań HBSC, Instytut Matki i Dziecka

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych, NIK

Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, NIK

 

SZKOŁY

Nauczanie religii w polskich szkołach w świetle badań empirycznych, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku, Biblioteka Narodowa

Rozwój czytelnictwa w Polsce, NIK

Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19, Minister Edukacji Narodowej

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, MEN

RAPORT EDUKACJA Między pandemią Covid 19 a edukacją przyszłości, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”, IBE

RAPORT EDUKACJA Między pandemią Covid 19 a edukacją przyszłości, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Realizacja programu Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej (OSE), NIK

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, Grzegorz Ptaszek AGH w Krakowie, Grzegorz D. Stunża, Uniwersytet Gdański, Jacek Pyżalski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Maciej Dębski, Uniwersytet Gdański/ Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Magdalena Bigaj Fundacja Dbam o Mój Zasięg

Kształcenie na odległość oczami nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców, Centrum Polityk Publicznych (w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

Jakie zmiany są potrzebne w polskiej szkole?, Fundacja Uniwersytet Dzieci

 

8.Inspiracje, rekomendacje, wskazówki do pracy zdalnej

Praca zdalna

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik MEN

Rekomendacja platformy e-WF do zdalnego nauczania lekcji WF w szkołach w wypadku takiej konieczności