A A

 

 

SIECI W PROJEKCIE MARK PIW PRACUJĄ!

Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego po zakończonym w projekcie doskonaleniu oraz po zebraniu wypowiedzi uczestników sieci ustalono tematykę kolejnych spotkań stacjonarnych zaplanowanych w projekcie.

Uczestniczący w projekcie zdecydowanie najbardziej zainteresowani są trzema obszarami ważnymi w procesowym wspomaganiu szkół i placówek. Tematyka kolejnych spotkań skupi się na:

  • monitorowaniu procesu wspomagania
  • kompetencji – praca zespołowa uczniów
  • ewaluacji procesu wspomagania.

 

W drugiej połowie marca w Wydziałach MSCDN – Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa odbyło się 5 spotkań stacjonarnych sieci, które były poświęcone pierwszemu tematowi - Monitorowanie procesu wspomagania. Wszystkie spotkania poprowadzili koordynatorzy sieci: Barbara Wierzchucka (Siedlce), Teresa Gańko (Warszawa), Teresa Stryjewska (Ciechanów, Ostrołęka), Hanna Habera (Radom) i Marian Kuć (Płock) oraz zaproszeni do współpracy nauczyciele konsultanci/specjaliści z MSCDN.

W sumie w marcowych spotkaniach stacjonarnych sieci wzięło udział 91 osób - 71 uczestników projektu oraz 20 doradców. Obok uczestników projektu i doradców, były również obecne Ewa Lubczyńska – koordynatorka projektu oraz Mirosława Pleskot – koordynatorka ds. rekrutacji i doradztwa w projekcie.

Uzupełnieniem, a zarazem ważnym punktem programu była prezentacja koordynatorki projektu Ewy Lubczyńskiej dotycząca aktualnych wydarzeń w MARK PIW.

Główna część wystąpienia była poświęcona procesowi walidacji, do której organizatorzy zapraszali chętnych i zainteresowanych uczestników projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi relacjami oraz fotogalerami z poszczególnych spotkań.

 

WYDZIAŁ W RADOMIU

W dniu 12 marca 2019 r. w MSCDN Wydział w Radomiu odbyło się drugie spotkanie stacjonarne w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie MARKPIW.
Tematem spotkania było „Monitorowanie procesu wspomagania szkoły/ przedszkola/placówki. Ekspertem prowadzącym zajęcia był Cezary Ziembicki – nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu.

W spotkaniu stacjonarnym sieci brało udział 26 nauczycieli - uczestników projektu MARKPIW oraz 7 doradców indywidualnych – nauczycieli konsultantów MSCDN Wydział w Radomiu.

Celem spotkania było zebranie informacji o postępach w realizacji zadań związanych ze wspomaganiem oraz pogłębienie wiedzy na temat znaczenia i przebiegu monitorowania działań wspomagających pracę szkoły/ przedszkola/ placówki. Wzmocnieniem motywacji do kontynuacji zadań były przykładowe arkusze zbierania informacji, przedstawione przez prowadzącego.

Osoby zainteresowane walidacją, mogły porozmawiać z p. Ewę Lubczyńską na temat szczegółowych kwestii związanych z tym procesem.

 

WYDZIAŁ W OSTROŁĘCE

Tym razem spotkanie sieci odbyło się w MSCDN Wydział w Ostrołęce. 18 marca w sali wykładowej spotkało się 10 uczestników projektu, 4 doradców oraz prowadząca zajęcia nauczycielka konsultantka MSCDN Wydział w Ostrołęce Iwona Krzemińska. 

Spotkanie poświęcone było tematowi wiodącemu monitorowaniu procesu wspomagania. Uczestnicy pracując w zespołach rozpatrywali podobieństwa i różnice między różnymi formami nadzoru pedagogicznego: ewaluacją, kontrolą, wspomaganiem, monitorowaniem. Następnie, korzystając z różnych zaproponowanych narzędzi do prowadzenia monitorowania procesu wspomagania, analizowali, na jakim etapie realizacji są zadania zapisane w planach wspomagania opracowanych przez nich dla danej placówki. W trakcie podsumowania uczestnicy wymienili szereg korzyści z udziału w spotkaniu, m. in. uświadomili sobie, że podczas monitorowania ważny jest aspekt zarówno ilościowy, jak i jakościowy zamierzonych do osiągnięcia efektów.

Podczas spotkania panowała bardzo twórcza atmosfera, co było w dużej mierze zasługą prowadzącej p. Iwony Krzemińskiej.

Materiały dotyczące spotkania, zarówno procesu walidacji, jak i monitorowania wspomagania, zostały udostępnione przez koordynatora sieci na platformie projektowej- dla odpowiedniej grupy uczestników sieci on-line.

 

 

WYDZIAŁ W PŁOCKU

Spotkanie członków sieci z terenu działania Wydziału płockiego MSCDN odbyło się 20 marca 2019 r. Prowadziły je : Jolanta Skubiszewska – Gójska, Aleksandra Banach, Bogumiła Ogrodowczyk, Joanna Pocałuń. To jedyny taki przypadek podczas spotkań sieci, w trakcie którego własnymi doświadczeniami dzieliły się również uczestniczki projektu, prowadząc wybrane elementy zajęć poświęconych monitorowaniu procesu wspomagania.

W zajęciach uczestniczyło 13 uczestników projektu MARK PIW oraz 1 doradca.

W głównej części spotkania każdy z uczestników mógł podzielić się informacją na temat aktualnego stanu realizacji planów wspomagania szkół i placówek, które wspierają.

Po wykładzie dotyczącym wprowadzenia do zagadnień monitorowania procesu wspomagania, nastąpiła część warsztatowa, w trakcie której uczestnicy, pracowali indywidualnie i w grupie. Korzystając z arkuszy monitorowania mogli przeanalizować własną pracę w zakresie wspomagania pod kątem realizacji zadań zgodnie z harmonogramem i założonymi celami. Spotkanie było bardzo udane i pomocne, dostarczyło uczestnikom kolejnych informacji na temat realizacji trudnego procesu wspomagania.

 

WYDZIAŁ W SIEDLCACH

W Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach drugie spotkanie stacjonarne sieci odbyło się 26 lutego 2019 r. Wzięło w nim udział 9 uczestników projektu MARKPIW oraz 3 doradców indywidualnych.

Główna część spotkania dotyczyła tematu „ Monitorowanie procesu wspomagania”. Zagadnienie, w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych, przedstawił Pan Sławomir Mikiciuk – konsultant MSCDN Wydział w Siedlcach. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, czym jest monitorowanie i jak je przeprowadzić, jakie są sposoby zbierania informacji, oraz jak wykorzystać wyniki pozyskane w czasie monitorowania. Ponadto zebrani poznali przykładowe arkusze zbierania informacji. W części warsztatowej spotkania słuchacze sprawdzili, jakie dane mogą pozyskać, posługując się przykładowymi arkuszami monitorowania.

 

WYDZIAŁ W WARSZAWIE

Wydział MSCDN w Warszawie gościł członków sieci MARK PIW w dniu 28 lutego 2019 r. Zajęcia prowadziła dr Renata Stoczkowska – specjalista MSCDN. W spotkaniu wzięło udział 13 uczestników projektu oraz 5 doradców.

Spotkanie w formie wykładu i zajęć warsztatowych wzbogaciło wiedzę uczestników w zakresie monitorowania zadań wynikających z planu rozwoju i wspomagania szkoły/przedszkola. Mogli przekonać się, że nie ma gotowych narzędzi służących monitorowaniu. Powstają one w zależności od potrzeb monitorującego, monitorowanego i zależą m.in. od rodzaju, przebiegu realizowanego zadania.

Szczególnie istotne i ważne były wypowiedzi uczestników spotkania na temat realizacji planu wspomagania w poszczególnych placówkach. Mówili o trudnościach oraz sukcesach podczas kontaktów z radami pedagogicznymi. Ostatnia część zajęć poświęcona była refleksjom dotyczącym dalszej pracy osoby wspomagającej. Uczestnicy deklarowali zrozumienie istoty i celu monitorowania. Kilka osób podkreśliło, m.in., że po zajęciach zmodyfikują plany wspomagania (np. pod kątem uszczegółowienia celów).

Swoje refleksje zamieścili w sieci on-line, tworząc wątek: Po drugim stacjonarnym spotkaniu sieci.