A A

 

„Monitorowanie i ewaluacja procesu wspomagania” – trzecie spotkania
w ramach sieci.

 

Od stycznia do marca 2020 r. w ramach projektu MARK PIW odbyły się kolejne spotkania sieci stacjonarnych (trzecie w cyklu). Tym razem pracę w sieci poświęcono na zgłębienie tematu dotyczącego monitorowania i ewaluacji procesu wspomagania. Był to idealny moment na doskonalenie kompetencji osób wspomagających z zakresu ewaluacji. Procesowe wspomaganie w projekcie weszło w fazę, w której śmiało można dokonywać oglądu podejmowanych działań oraz m.in. poddać wstępnej ocenie własną pracę „wspomagacza”.

Spotkania stacjonarne odbyły się:

  • 21.01.2020 r. – MSCDN Wydział w Radomiu
  • 10.02.2020 r. – MSCDN Wydział w Ciechanowie
  • 27.02.2020 r. – MSCDN Wydział w Płocku
  • 05.03.2020 r. – MSCDN Wydział w Warszawie (tu tradycyjnie spotkały się dwie sieci)

W spotkaniach wzięły udział 84 osoby, w tym 73 uczestników i 11 doradców indywidulanych pracowników MSCDN. Wszystkie spotkania prowadzili nauczyciele konsultanci i specjaliści MSCDN. Dzięki zastosowanym metodom warsztatowym uczestnicy zajęć mogli zaplanować ewaluację, określić ważne dla nich kryteria i wskaźniki oraz podjęli próbę tworzenia narzędzi ewaluacyjnych. Jak to wyglądało w poszczególnych Wydziałach, na co zwrócili uwagę koordynatorzy sieci zapraszamy do lektury wybranych fragmentów sprawozdań.

MSCDN Wydział w Radomiu
Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w proponowanych przez prowadzącego ćwiczeniach. Z dużą uwagą wysłuchali mini wykładu oraz zapoznali się z prezentowanymi narzędziami do monitorowania i ewaluacji procesu wspomagania szkoły/przedszkola/placówki. Podejmowali próby modyfikowania lub tworzenia własnych narzędzi.

Niezwykle ważnym elementem spotkania, było dzielenie się na forum swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas dotychczasowej współpracy ze wspomaganą szkołą. Nauczyciele wskazywali na sukcesy i trudności, które napotkali podczas realizacji projektu.

 

MSCDN Wydział w Ciechanowie
Ważnym elementem spotkania, które wzbudziło spore zaangażowanie i dyskusję było omówienie, na podstawie przekazanych materiałów, pomocnych w przygotowaniu ewaluacji procesu wspomagania, poszczególnych kryteriów umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie działania podjęto w szkole w ramach procesu rozwoju i wspomagania? Praca w grupach pozwoliła na bezpośrednie odniesienie się do zadań zapisanych w RPW szkół i placówek wspomaganych przez uczestników projektu. W trakcie tej części spotkania wypracowane zostały materiały dotyczące ewaluacji procesu w oparciu o następujące kryteria: Zgodność realizacji z planem, Różnorodność proponowanych form wsparcia, Użyteczność i Skuteczność. Do podanych kryteriów wypracowano wskaźniki wskazujące na spełnienie danych kryteriów oraz źródła uzyskania niezbędnych informacji.
 

 

MSCDN Wydział w Płocku
Część II spotkania dotyczyła procesu ewaluacji wspomagania szkoły/placówki. W tej części spotkania uczestnicy po zapoznaniu z pytaniami kluczowymi, kryteriami i wskaźnikami pracowali w grupach nad strukturą projektu ewaluacji. Wstępne propozycje wypracowane w grupach zostaną zamieszczone również na platformie www.doskonaleniewsieci.

Tematyka spotkania odpowiadała aktualnym potrzebom uczestników wynikającym z aktualnie realizowanych zadań. Możliwość wymiany doświadczeń, porozmawiania o trudnościach, ale też i różnych sukcesach jest niezwykle ważnym wsparciem dla uczestników Sieci podczas realizacji zadania wdrożeniowego i radzenia sobie w sytuacjach, których doświadczają we współpracy ze wspomaganymi placówkami.
 

 

MSCDN Wydział w Warszawie
Po krótkiej części teoretycznej prowadząca poprosiła, aby uczestnicy rozpoczęli pracę w grupach. Ich zadaniem było konstruowanie projektu ewaluacji procesu wspomagania. Do podanych pytań kluczowych uczestnicy w grupach tworzyli kryteria, definiowali wskaźniki potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów, określali metody, techniki i narzędzia, formułowali wnioski i rekomendacje.

Podczas wykonywania poszczególnych etapów przedstawiciele każdej grupy zadaniowej prezentowali wykonane zadania, a prowadząca analizowała każdą z wypowiedzi. Uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat etapów ewaluacji.

 

 

Uczestnicy brali aktywny udział w ćwiczeniach warsztatowych, dyskutowali, dzielili się swoimi sukcesami i trudnościami w realizacji zadań projektowych.

Kolejne ostatnie spotkania stacjonarene sieci MARK PIW będą poświęcone metodom pracy z Radą Pedagogiczną – praktyczne aspekty warsztatu pracy osób wspomagających.