A A

minister

Warszawa,  10 grudnia 2020 r.

 

DKO-WNP.4092.50.2020.EL

 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w  podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.50.2020.DB z  3 lipca 2020 r. – dokonuję zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

 

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty
    i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

 

 

Przemysław Czarnek

Minister
/ – podpisany cyfrowo/