A A

1. Przedstawiamy katalog szkoleń na bieżący rok szkolny. Zapraszamy na aktualnie realizowane formy doskonalenia - Zapisy na szkolenia bieżące.

Zgłoszenia na formy doskonalenia realizowane w ramach wspomagania szkół/placówek przyjmujemy poprzez elektroniczy formularz zgłoszenia dostępny poniżej

 Formularz zgłoszeniowy wspomagania szkoły/placówki

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub zgłoszenia chęci udziału w innym terminie prosimy o telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie kierownika wybranej formy nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 3. O zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć.

 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest spełnienie zasad określonych w ofercie.

 6. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia.

 7. Na prośbę placówki zamawiającej, po ustaleniu tematyki oraz terminu, formy doskonalenia mogą być organizowane poza siedzibą Wydziału. Koszty organizacji szkolenia poza Wydziałem ponosi placówka zamawiająca.

 8. Wpłat za szkolenia odpłatne prosimy dokonywać na nr konta:

BKO BP SA09 1020 1026 0000 1902 0232 8037 nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 9. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę wskazaną w przelewie.

 10. Zwrot dokonanej wpłaty można uzyskać wyłącznie w przypadku odwołania szkolenia przez MSCDN. W innych przypadkach losowych, zwrot wpłaty jest możliwy po uzyskaniu zgody dyrektora MSCDN udzielonej na podstawie wyjaśnienia w formie podania złożonego przed rozpoczęciem szkolenia.

Znaczna liczba form doskonalenia nauczycieli zgodnych z kierunkami polityki oświatowej Państwa jest bezpłatna. Wysokość opłat za proponowane przez MSCDN pozostałe formy doskonalenia jest ustalana każdorazowo przy uwzględnieniu specyfiki proponowanych działań. Wskazane w ofercie stawki są konkurencyjne: pobierane opłaty pokrywają jedynie koszty wynagrodzenia i dojazdu specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli), koszty materiałów szkoleniowych, wyżywienia lub poczęstunku oraz wynajmu sal. Proponowane stawki nie generują zysku placówki.