A A

SWiS to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją szkół oraz/lub w oparciu o pewne stałe elementy, które będą powtarzać się w pracy wielu różnych sieci. Elementy te zostały zaprezentowane w tabeli i skrótowo opisane poniżej


Działania w sieci tematycznej

Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze Spotkanie podsumowujące

Integracja uczestników sieci

Rozpoznanie potrzeb i zasobów

Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie

Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

Spotkania z ekspertami

Tworzenie nowych rozwiązań

Podsumowanie i omówienie pracy sieci

Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

Ewaluacja


Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:
 - dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
 - koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
 - publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 - dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);
 - udział w szkoleniach e-learningowych.


Źródło: Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

Wykaz sieci wspólpracy i samokształcenia w Wydziałach MSCDN

 

MSCDN Wydział w Ciechanowie

 • Laboratorium polonistyczne- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów
 • Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze
 • Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego
 • Polubić matematykę – działam, myślę, rozumiem

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Ciechanowie

 

 

MSCDN Wydział w Warszawie

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych
 • AKADEMIA DYREKTORA. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej szkół i placówek
 • Superwizja grupowa dla psychologów i pedagogów

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Warszawie

 

 

 

MSCDN Wydział w Radomiu

 • Edukacja zdrowotna w szkole
 • „Egzaminy, olimpiady, konkursy matematyczne – od A do Ż”
 • Nauczycielski Klub Filmowy MSCDNSieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych nauczaniem i uczeniem się zgodnie z zasadami neurodydaktyki - „Na co mózg jest łasy, gdy dziecko wchodzi do klasy?”
 • „Polonista (w sieci) XXI wieku”
 • Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
 • Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych
 • Bezpieczni&Niechronieni
 • Doświadczenia i eksperymenty przyrodniczy
 • Edukacja językowa najmłodszych
 • Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie
 • Sieć współpracy kadry kierowniczej – Forum Dyrektorów
 • Dziecko w dialogu z tekstem literackim, czyli jak twórczo pracować z lekturą
 • Edukacja prawna w szkole
 • „Ty też możesz programować”
 • Języki obce w szkole podstawowej a specjalne potrzeby edukacyjne ucznia

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Radomiu

 

 

 

MSCDN Wydział w Płocku

 • TworzyMY czyli sztuczki ze sztuką - międzywydziałowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych działalnością artystyczną
 • Innovatio. Sieć współpracy i samokształcenia
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkół podstawowych
 • „Ars educandi”. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych
 • Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychodydaktyki Twórczości

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Płocku

 

 

MSCDN Wydział w Siedlcach

 • Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego
 • Cztery pory roku w edukacji językowej dziecka
 • Jak skutecznie wdrażać i kształtować kompetencje czytelnicze uczniów w dobie technologii cyfrowej
 • Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie
 • Zarządzanie w oświacie
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach

 

 

 

 MSCDN Wydział w Ostrołęce

 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli polonistów
 • Edukacja czytelnicza
 • Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego
 • Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotów zawodowych
 • Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie
 • Sieć współpracy i samokształcenia Psychodydaktyki Twórczości
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel na starcie

 

Zapisy na stronie MSCDN Wydział w Ostrołęce