A A

Ośrodki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie co roku oferują pedagogom ofertę autorskich szkoleń. Nasze propozycje w latach 2020 - 2022 poszerzamy o działania realizowane w partnerstwie w ramach ogólnopolskiego Projektu „Lekcja:Enter”.

Realizując cele i działania projektowe proponujemy szkolenia, podczas których uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

W ramach realizacji projektu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych:

edukacja wczesnoszkolna
edukacja humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
edukacja matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
edukacja artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
edukacja informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym.

Informacje organizacyjne, zasady rekrutacji szkół do projektu są dostępne na naszych stronach internetowych:

MSCDN - http://www.mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/

OEIiZK – https://www.oeiizk.waw.pl/

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/grant-tik-to-my-zapisy-szkol/

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!