A A

 

Projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
zdolni 385px

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówki doskonalenia nauczycieli – MSCDN. Okres realizacji: kwiecień - listopad 2021 r. Nauczycielom w ramach udziału w projekcie  zapewniamy m.in. szkolenia w 7. grupach tematycznych: Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja humanistyczna, Edukacja matematyczno-przyrodnicza, Edukacja artystyczna, Edukacja specjalna, Języki obce. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Grantodawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Grantobiorcą jest Samorząd Województw Mazowieckiego, realizatorem grantu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN). Szczegóły dotyczace projektu

 
 
 
 
TIK TO MY - czekamy na Was!
 
logo tik to my poprawa 02

Jeśli chcecie ponieść swoje kompetencje cyfrowe, rozwinąć kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest, dołączcie do drużyny projektu „Lekcja:Enter”.

 

eMOCje w twórczości

MSCDN Wydział w Płocku oraz SIE DELTA zapraszają nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych do projektu „eMOCje w twórczości”, opartego na piętnastoletnich doświadczeniach projektów „Szkoła i Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”. W programie zaplanowano szkolenia dotyczące  Mindfulness - treningu uważności, Design Thinking – myślenia projektowego, dramy procesualnej - metody pracy sprzyjającej rozwojowi aktywności intelektualnej i emocjonalnej oraz edufilmoterapii. Dzięki wskazanym formom oddziaływania, dzieci będą mogły odtwarzać zaobserwowane i doświadczane sytuacje, lepiej zrozumieć postawy i zachowania innych osób (zarówno rówieśników, jak i  dorosłych). Podpowiemy jak odnajdywać rozwiązania sytuacji problemowych, „dotykać” trudnych tematów,  by później zaprojektować zajęcia i wskazać sposób realizacji zgodny z potrzebami i oczekiwaniami dzieci. To pewnego rodzaju wprowadzenie do nowej „kultury uczenia się” otwartej na dialog.

 

Nauczyciel na starcie

Projekt to propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów. Dzięki projektowi słuchacze są wyposażani w niezbędne w tym zawodzie umiejętności: diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania właściwych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania.

 

 

Dyrektor na Starcie

cykl ośmiu 5-godzinnych seminariów realizowany we wszystkich wydziałach MSCDN poświęconych najistotniejszym w pracy dyrektora zagadnieniom.

 

Szachy w mazowieckiej szkole

szachy w mazowieckiej szkole logo 16.01


Celem projektu realizowanego wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym  jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów mazowieckich szkół w zakresie: logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej, koncentracji, długotrwałej pracy intelektualnej, wsparcie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci oraz dostarczenie pedagogom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami.

 


Projekt Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP)


W ramach porozumienia o współpracy MSCDN z Centrum Nauki Kopernik odbyły się we wszystkich wydziałach MSCDN 14- godzinne warsztaty metodyczne pt.: Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce. Moduł Woda. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów nauk przyrodniczych w zakresie praktycznego nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

 

Zobaczyć świat oczami geografa

to projekt realizowany w okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2020 r. we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcami działań projektowych są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia wzbogacających podstawę programową o treści niestandardowe oraz organizacja na ich podstawie zajęć terenowych i kameralnych dla młodzieży siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej.

 

 

Akademia Wiedzy o Społeczeństwie

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i MSCDN Wydział w Warszawie. W 2019 r. odbyły się dwudniowe dziesięciogodzinne warsztaty pt. „Realizacja mandatu przedstawicielskiego”, w czasie których nauczyciele brali udział w symulacji debaty parlamentarnej z udziałem zaproszonych gości oraz dwudniowa konferencja – Letnia Szkoła Wiedzy o Społeczeństwie.

 

Od grosika do złotówki

grosik


Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest jedynym tego typu projektem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych, zgodnym z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Ponadto wpisuje się w priorytety MEN oraz został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

 

W świecie cyberprzestrzeni – o zagrożeniach uświadamiamy, omamić nie pozwalamy

Celem projektu realizowanego z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu była budowa lokalnych systemów na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 66 policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną z terenu garnizonu mazowieckiego (28 powiatów) oraz 14 pracowników Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także 13 000 osób, które zostały wyposażone przez policjantów oraz pracowników MSCDN w materiały profilaktyczne. Pośrednimi beneficjentami są dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice (ok. 2 354 340 osób ogółem zamieszkujących obszar garnizonu mazowieckiego).

 

Akademia dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa


Bezpośrednimi beneficjentami projektu realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu byli dzielnicowi, natomiast pośrednimi mieszkańcy lokalnych społeczności, którzy wspólnie z Policją podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Projekt polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 14 szkoleń, których celem było podniesienie jakości realizowanych zadań przez dzielnicowych, w zakresie profilaktyki społecznej, w tym wystąpień publicznych i autoprezentacji, zastosowanie właściwych metod komunikowania się, wskazanie innowacyjnych metod przekazywania treści w kontaktach z obywatelami z uwzględnieniem ich potrzeb. W szkoleniach w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie udział wzięło 435 dzielnicowych.

 

Misja: programowanie

misja programowanie

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z okolic Ostrołęki i Płocka do samodzielnego prowadzenia zajęć z programowania w ramach nauczania zintegrowanego oraz popularyzacja wczesnej nauki kodowania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Projekt realizują Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz MSCDN Wydział w Płocku i Ostrołęce we współpracy z wybranymi gminami wiejskimi i wiejsko-miejskimi z podregionów ostrołęckiego i płockiego.

Czytaj więcej...

 

Projekt Moniuszko w szkole XXI wieku

moniuszko200sygnetzpodpisemPL

W 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego korzystania z dorobku tradycji polskiej kultury muzycznej, a także kształtowanie dobrych nawyków - sięgania po utwory muzyki poważnej.

Czytaj więcej...

 

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

 Logo Markpiw

 

Projekt jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego w 200 przedszkolach/szkołach/placówkach, w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.
Grupą docelową: są pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, trenerzy indywidualni, specjaliści, osoby współpracujące lub zainteresowane podjęciem współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
W ramach projektu uczestnikom zapewnia się: szkolenia stacjonarne oraz doradztwo prowadzone w formie sieci współpracy i samokształcenia, jak również konsultacje indywidualne i grupowe.

Czytaj więcej...Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS)

sas logo

Program międzynarodowy, którego celem jest wprowadzenie do polskich szkół Międzynarodowych Standardów Jakości, a tym samym upowszechnianie idei i rozwój placówek aktywnych w społeczności, promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną.

W roku 2015 trzy placówki doskonalenia działające na Mazowszu, tj. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów i organizacja pozarządowa będąca liderem programu w Polsce Federacja Inicjatyw Oświatowych zawiązały partnerstwo, aby wspierać i promować rozwój szkół aktywnych w społeczności.

Liczne organizacje pozarządowe opracowały i przetestowały Międzynarodowe Standardy Jakości dla szkół aktywnych w społeczności. Szkoły te różnią się między sobą ze względu na miejsce działania, zachowują jednak pewne cechy wspólne, np. takie jak:

 • zapewnienie otwartości i gotowości szkoły do przyjmowania nowych idei i pomysłów pochodzących od uczniów, ich rodzin oraz społeczności lokalnej;
 • przyjęcie podejścia holistycznego, które zakłada, że wpływ działań pozaszkolnych motywuje dzieci do nauki;
 • tworzenie partnerstw w celu zapewnienia lepszego dostępu do usług i zwiększenia szans wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

 stypendia2

MPS jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty). 

Czytaj więcej...

Połowa drogi

 polowa

Projekt adresowany do nauczycieli matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą. Celem projektu jest diagnoza matematyczna uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych oraz IV i VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji regionalnej
realizowane przez MSCDN pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

mazowszeserce

Lekcje o Mazowszu – konkurs dla nauczycieli organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w szkołach Mazowsza działań ukierunkowanych na przekazanie wiedzy na temat Mazowsza - regionu prężnego i nowoczesnego, który czerpie inspiracje do rozwoju ze swej bogatej historii i dziedzictwa kulturowego - i zbudowanie tożsamości regionalnej.

Uczestnicy, nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z oświatą i kulturą, przygotowują scenariusze zajęć edukacyjnych. Najlepsze prace są publikowane, a ich autorzy otrzymują nagrody pieniężne. Publikacja w postaci drukowanej książki trafia do wszystkich bibliotek szkolnych.

Dotychczas zrealizowano 4 edycje konkursu. Temat przewodni bieżącej edycji to Mazowsze w Europie.


Lekcje Mazowsze11 okladka lekcje o mazowszu niepodleglosc1 image39911 okładka4

         

Częścią integralną każdej edycji Konkursu są konferencje promocyjne we wszystkich wydziałach MSCDN organizowane we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz uroczystość podsumowania w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 

Konkurs Wiedzy o Mazowszu – konkurs dla uczniów organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Interdyscyplinarny konkurs dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczniowie realizują projekty zespołowe, a potem biorą udział w trzyetapowych eliminacjach. Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu -  czytaj więcej

  The Unteachables

  UT logo

  “The Unteachables” to dwuletni projekt strategicznej współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ realizowany przez MSCDN w latach 2018-2020 w partnerstwie z 5 uczelniami europejskimi - czytaj więcej.

  Rezultaty projektu przedstawione są na anglojęzycznej stronie http://theunteachables.eu

  Projekty realizowane w Wydziałach MSCDN

  Ciechanów

  Ostrołęka

  Płock

  Radom

  Siedlce

  Warszawa